Grup Municipal CiU

Grup Municipal de Convergència i Unió

 

El web municipal posa en marxa l'Observatori de la ciutat

des. 19, 2013 by Grup Convergència i Unió

El nou espai web recull les dades econòmiques, demogràfiques i socials més actualitzades

El regidor d'Administració i Atenció Ciutadana, Ramon Reixach, i el regidor de Promoció Econòmica, Miquel Rey, han presentat avui el nou espai dins del web municipal on es publicarà tota la informació econòmica, demogràfica i social que es disposi de la ciutat de Mataró.

L'Observatori de la ciutat vol agilitzar la publicació de dades referents a Mataró, i que transcorri el mínim temps possible des que es disposa de la dada fins que es publica l'informe que l'analitza. S'hi pot accedir des de l'apartat La Ciutat del web municipal.

Estructura en sis apartats

L'Observatori de la ciutat presenta la informació en sis apartats: activitat econòmica, demografia, habitatge, mercat de treball, mobilitat i consum. En cada apartat hi ha informació a nivell local que està relacionada i procedeix de l'Informe de Conjuntura Socioeconòmica de Mataró, de l'Observatori del Mercat de Treball de Mataró, de l'Estudi de la Població de Mataró, o de qualsevol altre observatori en el qual hi participi el Servei d'Estudis i Planificació de l'Ajuntament, com ara el Perfil de Ciutat.

L'Informe de Conjuntura Socioeconòmica de Mataró ha deixat d'editar-se en paper i es publica només en format digital, que permet facilitar la informació amb més immediatesa. La informació de l'informe serà accessible a partir d'ara tant en format de publicació actualitzada com desagregat en els diferents apartats de l'Observatori de la ciutat.

Informe de Conjuntura Socioeconòmica

Pel que fa als continguts i les dades publicades, el darrer Informe de Conjuntura Socioeconòmica es fa ressò del moment econòmic actual que viu la ciutat, en sintonia amb la situació de Catalunya i del conjunt de l'Estat. Prenent com a referència l¿atur registrat -l¿indicador més rellevant a l'hora de reflectir la situació en què es troba l'economia i en especial el mercat laboral dels àmbits locals-, Mataró té 14.537 persones sense feina al mes de novembre de 2013, 179 persones menys de les enregistrades un any abans (reducció del 1,2%). Aquest descens de l'atur registrat en els darrers mesos és el més important des que es va iniciar la crisi. En qualsevol cas, però, el nivell d¿atur (taxa d'atur registrat del 22,1% a finals de novembre) continua sent comparativament elevat en relació al conjunt de la província o Catalunya.

Les darreres dades disponibles de contractació a la ciutat -que també apareixen a l'Observatori del mercat de treball de Mataró- situen la contractació de les empreses mataronines en 27.237 comunicacions per al període que va des de novembre de 2012 fins a octubre de 2013, 1.544 contractes més que en el mateix període de 2012, que en termes relatius representa un ascens del 6%. El 13,7% d'aquests contractes han estat fixos.

Evolució de treballadors assalariats

Tot i aquest canvi de tendència més favorable en l'evolució de l'atur, encara no es registra un creixement de l'ocupació en termes del nombre d'assalariats i autònoms ocupats a la ciutat. És cert, però, que el nivell de descens s'ha anat reduint paulatinament en relació als períodes anteriors.

Així, al final del tercer trimestre del 2013 hi havia 26.100 assalariats, un -2,9% per sota de la xifra de fa un any. Pel que fa als treballadors autònoms i a les empreses, presenten igualment descensos. Les dades més recents publicades pel Departament d'Empresa i Ocupació situen en 7.133 el nombre de treballadors per compte propi i en 3.237 el nombre d¿empreses a Mataró en el tercer trimestre del 2013, un descens del -1,9% i un -1,1%, respectivament respecte un any abans.

Diversificació sectorial

El procés de diversificació sectorial continua sent vigent, si bé en els darreres mesos destaca com a dada significativa una certa recuperació del pes específic del sector tèxtil respecte el conjunt de l¿ocupació a la ciutat. Aquesta recuperació en termes relatius té més a veure amb la pèrdua de l'ocupació d'altres sectors, especialment el de la construcció, que amb un increment significatiu del nombre d'ocupats. No obstant, el sector tèxtil ha incrementat en 62 el seu nombre de treballadors assalariats de mitjans de 2012 a mitjans de 2013, que tot i tractar-se d'un guany modest trenca el descens continuat que aquest sector ha enregistrat al llarg dels darrers anys a la ciutat.

El guany del sector tèxtil es produeix principalment en detriment del pes del sector de la construcció, que de forma considerable continua perdent llocs de treball a Mataró (al segon trimestre de 2013 hi havia 389 assalariats menys que un any abans, que en termes relatius representa una davallada del -28,8%), i ha situat el nombre d'assalariats per sota dels 1.000, concretament en 963. Aquesta xifra és la més baixa de treballadors assalariats a la construcció des de finals del 1996, i això ha fet que en poc més de cinc anys passi de ser el segon sector quant a nombre d'assalariats a ser el novè. També els autònoms i les empreses de la construcció presenten una línia descendent fins al segon trimestre del 2013, amb un descens del -8,1% i del -10,1%, respectivament.

Un altre indicador del baix moment de la construcció són les dades de construcció d'habitatges. Entre juliol de 2012 i juny de 2013 a Mataró s'hi van començar a construir únicament 9 habitatges, un -91,6% menys que els iniciats en el mateix període de l'any anterior. Per fer-se una idea d'aquest estancament cal recordar el ritme de construcció d'habitatges durant els anys del boom immobiliari: a l'any 2006, es van superar els 1.600 habitatges iniciats.

Consum, mobilitat i conscienciació ambiental

Com es habitual, l'Informe incorpora també altres àmbits d'informació, com el consum. En aquest apartat, el principal indicador indirecte que el mesura -la matriculació de turismes- presenta una reculada interanual del -9,6%. El total d'unitats matriculades a la ciutat durant 2012 ha estat de 1.537. De la suma del descens en la matriculació de turismes, el descens del consum domèstic d'aigua i el descens en la generació de residus se'n dedueix que el consum global a la ciutat es desaccelera.

En l'apartat de la mobilitat, la circulació per l'autopista C-32 ha disminuït un -6,1% durant el 2012, assolint un intensitat mitjana diària (IMD) de 46.941 vehicles. Pel que fa a la C-60 la IMD s'ha reduït un--5%, arribant als 46.562 vehicles. Durant el 2012 es van fer 4,35 milions de viatges amb Mataró Bus, xifra que suposa un descens del -9,2% respecte el 2011. Pel que fa al nombre de viatges realitzats amb autobús interurbà, aquests han crescut un 0,5% en el 2012, arribant als 1,87 milions.

Quant a la recollida selectiva i els vectors mediambientals, els diversos indicadors que componen l'apartat evolucionen de manera dispar al 2012, per bé que amb una tendència global de descens. Les quatre principals fraccions de recollida selectiva presenten una davallada interanual: destaca la del -34,6% en la recollida de paper, l'orgànica cau un -5,4%, els envasos es van reduir un -2,7% i el vidre un -2,6%. Pel que fa a l'entrada de vehicles a la deixalleria, durant el 2012 n'han entrat 45.552, un -15,9% menys que en el 2011.

Informe del Perfil de la Ciutat edició 2013

Una altra de les publicacions que poden trobar-se a l'Observatori de la ciutat és el Perfil de Ciutat. Es tracta d'un projecte de 13 ciutats -entre elles Mataró- que té com a objectiu disposar de sistemes d'informació àgils, fiables, i adaptats a les necessitats dels àmbits locals de gestió, mitjançant diferents indicadors comparats. El passat 13 de novembre es va presentar a Santa Coloma de Gramenet el 4t Informe del Perfil de la Ciutat edició 2013, que inclou dades comparables entre els municipis participants que corresponen, principalment, a l'any 2012.

Aquest informe s'estructura en 7 apartats: demografia, mercat de treball, habitatges, activitat econòmica, teixit empresarial, cohesió social i sostenibilitat.

Alguns dels indicadors on Mataró presenta diferències significatives en relació a la resta de ciutats mitjanes són els referits al mercat laboral. Així, com ja s'ha esmentat, si bé la taxa d'atur registrat se situa significativament per sobre, l'evolució d'aquesta taxa des que va començar la crisi se situa per sota del promig d'increment en aquestes ciutats. Així mateix, destaca el pes de la contractació indefinida respecte el total de contractació, que a Mataró al 2012 va ser sensiblement superior (15,5%) a la mitjana de les ciutats estudiades (13,6%).

En el capítol de teixit empresarial, el conjunt d'indicadors mostren una estructura productiva caracteritzada per unitats de petites dimensions, amb poca presència de societats anònimes, mentre que destaca la major presència i pes de les empreses de més recent creació respecte el total d'ocupació. 

 

El Grup Pumsa reestructura la plantilla amb el suport de tots els grups municipals i l'abstenció del PP

març 16, 2012 by Grup Convergència i Unió

El Consell d'Administració de l'empresa municipal ha aprovat aquest dimarts l'acord amb els treballadors en relació a la reestructuració de la plantilla que passarà de 55 a 36 persones. Les persones que es queden han acceptat una reducció salarial.

La presidenta de PUMSA i regidora (CIU) Montserrat Rodríguez, ha informat aquest dimecres en roda de premsa que l'acord va ser aprovat amb el suport de tots els grups municipals i l'abstenció del PP. Rodríguez va qualificar de satisfactoris els pactes assolits amb els treballadors tot i que va recordar que la "reestructuració segueix  en altres direccions, com per exemple en la de la renegociació dels deutes que tenim amb la banca, que està sent dura per la difícil situació de la companyia", en al.lusió als 150 milions d'euros d'endeutament de PUMSA.

Pel que fa l'acord amb els treballadors, i segons surt publicat al web de l'Ajuntament de Mataró, PUMSA amortitza 19 llocs de treball:

- 2 excedències per ocupar llocs de treball actualment existents dins d'altres empreses municipals (AMSA i TCM).

- 5 acomiadaments definitius 

- 2 suspensions temporals de llocs de treball immediats i 1 pendent, amb una proposta de recol.locació de llocs de treball municipals pendents de concretar (possiblement a la futura Biblioteca Antoni Comas).

- 3 baixes de l'empresa municipal i altes a l'Ajuntament de Mataró per tenir la condició de funcionaris en excedència.

- 4 baixes voluntàries 

-2 contractes no renovats 

Amb la resta de plantilla del grup, s'ha acordat l'aplicació de la reducció salarial percentual per trams proposada per gerència. Les reduccions van des d'un 5% fins al 22%. Pel gerent, s'ha acordat una reducció del  42%. La contraprestació a favor dels treballadors consisteix en una reducció d'hores de la jornada laboral anual.

 

El govern de CIU fomenta l'estalvi a l'Ajuntament

març 13, 2012 by Grup Convergència i Unió

La retirada de circulació de quetre vehicles municipals, la supressió de subscripcions a diaris i revistes i l'eliminació de premsa permetrà un estalvi anual de més de 20 mil euros.

El Govern municipal, liderat per CIU, estalviarà més de 20 mil euros anuals gràcies a les noves mesures de reducció de la despesa atesa la difícil situació de les finances de l'Ajutament.

Aquest mes l'Ajuntament ha deixat de contractar els serveis externs de recull digital de premsa, que recollia diàriament les noticies aparegudes a més d'un centenar de mitjans de comunicació i del qual n'eren usuaris els diferents càrrecs electes i tècnics de l'Ajuntament. L'estalvi que generarà durant el 2012 serà de 8.500 euros. 

D'altra banda, aquest mes se suprimeixen un 40% de les subscripcions a diaris i revistes d'informació general i comarcal a les quals estaven subscrits tant diferents serveis com els grups municipals, fet que generarà un estalvi d'un 8.100 euros.

En un altre ordre de coses, el govern també ha decidit retirar de la circulació 4 vehicles (2 cotxes i 2 motocicletes) que suposen una despesa de 3.500 euros anuals (assegurança, manteniment i aparcament). Els vehicles, que feien servir els serveis de Joventut i Dona,  Mobilitat, Informàtica i Participació Ciutadana, es guardaran en un magatzem per si es requereixen per substituir algun altre de la flota que s'espatlli o la reparació del qual tingui un cost elevat.

Aquestes mesures d'estalvi se sumen a les anunciades pel Govern municipal en les darreres setmanes com ara la reducció de l'horari de funcionament de les fonts públiques o els trasllats i optimitzacions de lloguers d'edificis. 

 

« agost 2017
dl.dt.dc.dj.dv.ds.dg.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       
Avui

Links

Feeds

Navigation